تورها

تلفن تماس :

88719819

عضـویت در خـبرنامــه

اطلاع از آخرین اخبار و تورهای لحظه آخری

آبینه سیر آبشار

تور استانبول ویژه نوروز (اقتصادی)

نام هتل خدمات هتل
قیمت 3 تخته قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
TOPKAPI
درجه هتل
B.B

1570000 تومان

1950000 تومان

1490000 تومان

1490000 تومان

FINDIKZADE

GRAND MILAN
درجه هتل
B.B

1680000 تومان

1870000 تومان

1490000 تومان

1490000 تومان

AKSARAY

CUMBALI PLAZA
درجه هتل
B.B

1680000 تومان

2130000 تومان

1490000 تومان

1490000 تومان

TAKSIM/DOLAPDERE

GRAND EMIN
درجه هتل
B.B

1730000 تومان

2260000 تومان

1490000 تومان

1490000 تومان

AKSARAY

MATIAT
درجه هتل
B.B

1730000 تومان

2000000 تومان

1520000 تومان

1490000 تومان

AKSARAY

MARINEM
درجه هتل
B.B

1730000 تومان

2000000 تومان

1520000 تومان

1490000 تومان

SEHZADEBASHI

ALFA
درجه هتل
B.B

1730000 تومان

2130000 تومان

1550000 تومان

1490000 تومان

AKSARAY

NANDA
درجه هتل
B.B

1760000 تومان

2210000 تومان

1550000 تومان

1490000 تومان

LALELI

BLUEWAY CITY
درجه هتل
B.B

1810000 تومان

2400000 تومان

1570000 تومان

1490000 تومان

DOLAPDERE/TAKSIM

SULTAN
درجه هتل
B.B

1810000 تومان

2130000 تومان

1570000 تومان

1490000 تومان

AKSARAY/LALELI

BLUEWAY HISTORY
درجه هتل
B.B

1840000 تومان

2530000 تومان

1600000 تومان

1490000 تومان

DOLAPDERE/TAKSIM

CARLTON
درجه هتل
B.B

1870000 تومان

2480000 تومان

1600000 تومان

1490000 تومان

SEHZADEBASHI

BUDO
درجه هتل
B.B

1870000 تومان

2260000 تومان

1570000 تومان

1490000 تومان

AKSARAY

GRAND UNAL
درجه هتل
B.B

1870000 تومان

2530000 تومان

1570000 تومان

1490000 تومان

AKSARAY

GRAND WASHINGTON
درجه هتل
B.B

1870000 تومان

2340000 تومان

1600000 تومان

1490000 تومان

LALELI

ALL SEASONS
درجه هتل
B.B

1890000 تومان

2530000 تومان

1600000 تومان

1490000 تومان

FINDIKZADE

CITY - ROSE BY MOLTON
درجه هتل
B.B

1950000 تومان

2660000 تومان

1600000 تومان

1490000 تومان

PERA

BIANCHO
درجه هتل
B.B

1950000 تومان

2740000 تومان

1630000 تومان

1490000 تومان

TAKSIM

SISLI INSIDE
درجه هتل
B.B

1950000 تومان

2740000 تومان

1630000 تومان

1490000 تومان

SISLI

ICON
درجه هتل
B.B

1970000 تومان

2770000 تومان

1680000 تومان

1490000 تومان

TAKSIM/DOLAPDERE

TOPKAPI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1570000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1950000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1490000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
FINDIKZADE
توضیحات
GRAND MILAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1870000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1490000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
AKSARAY
توضیحات
CUMBALI PLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2130000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1490000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
TAKSIM/DOLAPDERE
توضیحات
GRAND EMIN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2260000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1490000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
AKSARAY
توضیحات
MATIAT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2000000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1520000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
AKSARAY
توضیحات
MARINEM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2000000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1520000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
SEHZADEBASHI
توضیحات
ALFA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2130000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1550000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
AKSARAY
توضیحات
NANDA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2210000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1550000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
LALELI
توضیحات
BLUEWAY CITY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2400000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1570000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
DOLAPDERE/TAKSIM
توضیحات
SULTAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2130000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1570000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
AKSARAY/LALELI
توضیحات
BLUEWAY HISTORY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2530000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1600000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
DOLAPDERE/TAKSIM
توضیحات
CARLTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2480000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1600000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
SEHZADEBASHI
توضیحات
BUDO
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2260000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1570000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
AKSARAY
توضیحات
GRAND UNAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2530000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1570000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
AKSARAY
توضیحات
GRAND WASHINGTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2340000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1600000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
LALELI
توضیحات
ALL SEASONS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2530000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1600000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
FINDIKZADE
توضیحات
CITY - ROSE BY MOLTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2660000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1600000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
PERA
توضیحات
BIANCHO
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2740000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1630000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
SISLI INSIDE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2740000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1630000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
SISLI
توضیحات
ICON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2770000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1680000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
TAKSIM/DOLAPDERE
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تورهای مرتبط
  • مقالات مرتبط
نام تور برنامه ریزی شده

تور استانبول ویژه نوروز (اقتصادی)

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

5 شب و 6 روز

تاریخ اعتبار

تا اطلاع ثانوی

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1570000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

استانبول

خط هوایی

Qeshm Airlines Zagros airlines

توضیحات تور

پرواز ها چارتری و گارانتی بوده و در صورت کنسلی طبق قوانین سازمان جریمه اخذ میگردد.
پرداخت 50% مبلغ کل تور هنگام ثبت نام الزامی میباشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج به عهده مسافر میباشد و آژانس آبینه سیر در قبال آن مسئولیتی نخواهد داشت.
پکیج برروی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است لطفا برای کانفرم قطعی تماس بگیرید.
بعلت محدود بودن فضا همه هتل ها در پکیج قرار نگرفته است لطفا برای گرفتن قیمت هتل مورد نظرتان تماس بگیرید.
پکیج در این تاریخ ها افزایش و کاهش نرخ دارد: 23 و 24 اسفند 100.000 تومان کاهش، 26 اسفند 100.000 تومان افزایش، 27 اسفند 250.000 تومان افزایش، 28 و 29 اسفند 400.000 تومان افزایش، 9 فروردین 400.000 تومان افزایش، 13 و 14 فروردین 100.000 تومان کاهش

تور تایلند بانکوک

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوي

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,2297000تومان

Mahan Air
تور دبی ویژه نوروز

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت :

شروع قیمت از : ,2740000تومان

Iran Air
تور مالزی کوالالامپور

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,1780000تومان

Air Asia
تور استانبول پرواز ترکیش/ماهان

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,2 شب و 3 روز

شروع قیمت از : ,1329000تومان

Turkish Airlines
تور استانبول ویژه نوروز (معمولی)

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,5 شب و 6 روز

شروع قیمت از : ,2000000تومان

Zagros airlines
تور استانبول ویژه نوروز (لوکس)

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,5 شب و 6 روز

شروع قیمت از : ,2630000تومان

Zagros airlines

مقاله مرتبط ندارد

تصاویر مرتبط