تورها

تلفن تماس :

88719819

عضـویت در خـبرنامــه

اطلاع از آخرین اخبار و تورهای لحظه آخری

آبینه سیر آبشار

تور گرجستان باتومی

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته قیمت 3 تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
GEORGIAN PALACE / MARI / PRIME
درجه هتل
B.B

750000 تومان

850000 تومان

700000 تومان

650000 تومان

3 شب

GEORGIAN PALACE / MARI / PRIME
درجه هتل
B.B

790000 تومان

890000 تومان

720000 تومان

650000 تومان

4 شب

GEORGIAN PALACE / MARI / PRIME
درجه هتل
B.B

820000 تومان

920000 تومان

750000 تومان

650000 تومان

7 شب

DOLPHIN
درجه هتل
B.B

950000 تومان

1050000 تومان

820000 تومان

650000 تومان

3 شب

DOLPHIN
درجه هتل
B.B

1050000 تومان

1150000 تومان

850000 تومان

650000 تومان

4 شب

DOLPHIN
درجه هتل
B.B

1150000 تومان

1250000 تومان

890000 تومان

650000 تومان

7 شب

GRAND GEORGIAN PALACE / ALIK
درجه هتل
B.B

1250000 تومان

1350000 تومان

920000 تومان

650000 تومان

3 شب

GRAND GEORGIAN PALACE / ALIK
درجه هتل
B.B

1320000 تومان

1450000 تومان

950000 تومان

650000 تومان

4 شب

GRAND GEORGIAN PALACE / ALIK
درجه هتل
B.B

1400000 تومان

1550000 تومان

990000 تومان

650000 تومان

7 شب

AQUA PARK
درجه هتل
B.B

1450000 تومان

1600000 تومان

1020000 تومان

650000 تومان

3 شب

AQUA PARK
درجه هتل
B.B

1500000 تومان

1650000 تومان

1050000 تومان

650000 تومان

4 شب

AQUA PARK
درجه هتل
B.B

1550000 تومان

1700000 تومان

1090000 تومان

650000 تومان

7 شب

SPUTNIK / LEGACY
درجه هتل
B.B

1600000 تومان

1750000 تومان

1120000 تومان

650000 تومان

3 شب

SPUTNIK / LEGACY
درجه هتل
B.B

1620000 تومان

1750000 تومان

1150000 تومان

650000 تومان

4 شب

SPUTNIK / LEGACY
درجه هتل
B.B

1690000 تومان

1790000 تومان

1190000 تومان

650000 تومان

7 شب

PREMIER
درجه هتل
B.B

1720000 تومان

1850000 تومان

1220000 تومان

650000 تومان

3 شب

PREMIER
درجه هتل
B.B

1750000 تومان

1820000 تومان

1250000 تومان

650000 تومان

4 شب

PREMIER
درجه هتل
B.B

1790000 تومان

4310000 تومان

1290000 تومان

650000 تومان

7 شب

SANAPIRO / RESIDENT PLAZA
درجه هتل
B.B

1800000 تومان

1920000 تومان

1320000 تومان

650000 تومان

3 شب

SANAPIRO / RESIDENT PLAZA
درجه هتل
B.B

1820000 تومان

1950000 تومان

1350000 تومان

650000 تومان

4 شب

SANAPIRO / RESIDENT PLAZA
درجه هتل
B.B

1890000 تومان

1920000 تومان

1390000 تومان

650000 تومان

7 شب

CASTELLO MARE
درجه هتل
B.B

1900000 تومان

2050000 تومان

3 شب

CASTELLO MARE
درجه هتل
B.B

1920000 تومان

2100000 تومان

4 شب

CASTELLO MARE
درجه هتل
B.B

1950000 تومان

2150000 تومان

7 شب

WORLD PALACE / ERA PALACE
درجه هتل
B.B

1990000 تومان

2250000 تومان

1420000 تومان

650000 تومان

3 شب

WORLD PALACE / ERA PALACE
درجه هتل
B.B

2050000 تومان

2150000 تومان

1450000 تومان

650000 تومان

4 شب

WORLD PALACE / ERA PALACE
درجه هتل
B.B

2090000 تومان

2250000 تومان

1490000 تومان

650000 تومان

7 شب

GEORGIAN PALACE / MARI / PRIME
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

850000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

700000 تومان

کودک بدون تخت

650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
GEORGIAN PALACE / MARI / PRIME
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

890000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

720000 تومان

کودک بدون تخت

650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
GEORGIAN PALACE / MARI / PRIME
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

920000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

750000 تومان

کودک بدون تخت

650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
DOLPHIN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

820000 تومان

کودک بدون تخت

650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
DOLPHIN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1150000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

850000 تومان

کودک بدون تخت

650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
DOLPHIN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1250000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

890000 تومان

کودک بدون تخت

650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
GRAND GEORGIAN PALACE / ALIK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1350000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

920000 تومان

کودک بدون تخت

650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
GRAND GEORGIAN PALACE / ALIK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1450000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

950000 تومان

کودک بدون تخت

650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
GRAND GEORGIAN PALACE / ALIK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1550000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

990000 تومان

کودک بدون تخت

650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
AQUA PARK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1600000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1020000 تومان

کودک بدون تخت

650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
AQUA PARK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1050000 تومان

کودک بدون تخت

650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
AQUA PARK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1700000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1090000 تومان

کودک بدون تخت

650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
SPUTNIK / LEGACY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1750000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1120000 تومان

کودک بدون تخت

650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
SPUTNIK / LEGACY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1750000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1150000 تومان

کودک بدون تخت

650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
SPUTNIK / LEGACY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1790000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1190000 تومان

کودک بدون تخت

650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
PREMIER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1850000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1220000 تومان

کودک بدون تخت

650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
PREMIER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1820000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1250000 تومان

کودک بدون تخت

650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
PREMIER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4310000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1290000 تومان

کودک بدون تخت

650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
SANAPIRO / RESIDENT PLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1920000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1320000 تومان

کودک بدون تخت

650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
SANAPIRO / RESIDENT PLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1950000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1350000 تومان

کودک بدون تخت

650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
SANAPIRO / RESIDENT PLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1920000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1390000 تومان

کودک بدون تخت

650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
CASTELLO MARE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
CASTELLO MARE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2100000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
CASTELLO MARE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2150000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
WORLD PALACE / ERA PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2250000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1420000 تومان

کودک بدون تخت

650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
WORLD PALACE / ERA PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2150000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1450000 تومان

کودک بدون تخت

650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
WORLD PALACE / ERA PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2250000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1490000 تومان

کودک بدون تخت

650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
  • اطلاعات تور
  • تورهای مرتبط
  • مقالات مرتبط
نام تور برنامه ریزی شده

تور گرجستان باتومی

نوع تور

ساحل شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه جمعه

مدت اقامت

3، 4 و 7 شب

تاریخ اعتبار

تا اطلاع ثانوی

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

750000تومان

کشور مقصد

گرجستان

شهر مقصد

باتومی

خط هوایی

Taban Air

توضیحات تور

حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه.
نرخ نوزاد زير 2 سال 150.000 تومان ميباشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر وآژانس ثبت نام کننده می باشد در غیر اینصورت مسئول هزینه های متعلقه خواهد شد.
پرداخت 50درصد مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.
هزينه بيمه بالاي 65 سال بعهده مسافر ميباشد.
تخت نفر سوم در صورت كانفرم هتل تاييد مي گردد.
رفت 27 با برگشت 30 مرداد ماه 200.000 تومان کاهش نرخ دارد.

تور گرجستان تفليس

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,3 شب و 4 روز

شروع قیمت از : ,1800000تومان

Qeshm Airlines
تور گرجستان تفليس

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,2465000تومان

Iran Air

مقاله مرتبط ندارد

تصاویر مرتبط