تورها

تلفن تماس :

88719819

عضـویت در خـبرنامــه

اطلاع از آخرین اخبار و تورهای لحظه آخری

آبینه سیر آبشار

تور گرجستان تفليس و باتومی

نام هتل خدمات هتل
قیمت 3 تخته قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
GEORGIAN HOTEL
درجه هتل
B.B

DREAM HOTEL
درجه هتل
B.B

1880000 تومان

2370000 تومان

1640000 تومان

1290000 تومان

MARI
درجه هتل
B.B

DREAM
درجه هتل
B.B

1880000 تومان

2370000 تومان

1640000 تومان

1290000 تومان

GEORGIAN HOTEL
درجه هتل
B.B

ASTORIAN PALACE
درجه هتل
B.B

1900000 تومان

2400000 تومان

1670000 تومان

1290000 تومان

MARI
درجه هتل
B.B

ASTORIAN PALACE
درجه هتل
B.B

1900000 تومان

2400000 تومان

1670000 تومان

1290000 تومان

DOLPHIN
درجه هتل
B.B

ASTORIAN PALACE
درجه هتل
B.B

1960000 تومان

2520000 تومان

1690000 تومان

1290000 تومان

GRAND GEORGIAN
درجه هتل
B.B

LPLAZA
درجه هتل
B.B

2335000 تومان

3270000 تومان

1875000 تومان

1290000 تومان

AQUA PARK
درجه هتل
B.B

LPLAZA
درجه هتل
B.B

2365000 تومان

3340000 تومان

1890000 تومان

1290000 تومان

GRAND GEORGIAN
درجه هتل
B.B

VILTON OR COLOMBI
درجه هتل
B.B

2395000 تومان

3400000 تومان

1910000 تومان

1290000 تومان

AQUA PARK
درجه هتل
B.B

VILTON OR COLOMBI
درجه هتل
B.B

2430000 تومان

3460000 تومان

1930000 تومان

1290000 تومان

AQUA PARK
درجه هتل
B.B

GOLDEN PALACE
درجه هتل
B.B

2430000 تومان

3460000 تومان

1930000 تومان

1290000 تومان

SPUTNIK
درجه هتل
B.B

VILTON OR COLOMBI
درجه هتل
B.B

2550000 تومان

3690000 تومان

1980000 تومان

1290000 تومان

SPUTNIK
درجه هتل
B.B

LPLAZA
درجه هتل
B.B

2490000 تومان

3570000 تومان

1940000 تومان

1290000 تومان

SPUTNIK
درجه هتل
B.B

MUSEUM
درجه هتل
B.B

2780000 تومان

4345000 تومان

2140000 تومان

1290000 تومان

SANAPIRO
درجه هتل
B.B

MERCURE
درجه هتل
B.B

3110000 تومان

4820000 تومان

2250000 تومان

1290000 تومان

LEOGRAND
درجه هتل
B.B

HOLIDAY INN
درجه هتل
B.B

3270000 تومان

5140000 تومان

2340000 تومان

1290000 تومان

INTOURIST
درجه هتل
B.B

RADISON OR BILTMORE
درجه هتل
B.B

3890000 تومان

6390000 تومان

2650000 تومان

1290000 تومان

LEOGRAND
درجه هتل
B.B

RADISON OR BILTMORE
درجه هتل
B.B

3790000 تومان

6190000 تومان

2600000 تومان

1290000 تومان

EUPHORIA (FB)
درجه هتل
B.B

RADISON OR BILTMORE
درجه هتل
B.B

4395000 تومان

7390000 تومان

2900000 تومان

1290000 تومان

RADISON
درجه هتل
B.B

RADISON OR BILTMORE
درجه هتل
B.B

4450000 تومان

7490000 تومان

3780000 تومان

1290000 تومان

HILTON
درجه هتل
B.B

RADISON OR BILTMORE
درجه هتل
B.B

4510000 تومان

7625000 تومان

2970000 تومان

1290000 تومان

GEORGIAN HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
DREAM HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2370000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1640000 تومان

کودک بدون تخت

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MARI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
DREAM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2370000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1640000 تومان

کودک بدون تخت

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GEORGIAN HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
ASTORIAN PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2400000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1670000 تومان

کودک بدون تخت

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MARI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
ASTORIAN PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2400000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1670000 تومان

کودک بدون تخت

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DOLPHIN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
ASTORIAN PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1960000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2520000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1690000 تومان

کودک بدون تخت

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND GEORGIAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
LPLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2335000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3270000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1875000 تومان

کودک بدون تخت

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AQUA PARK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
LPLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2365000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3340000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1890000 تومان

کودک بدون تخت

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND GEORGIAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
VILTON OR COLOMBI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3400000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1910000 تومان

کودک بدون تخت

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AQUA PARK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
VILTON OR COLOMBI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3460000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1930000 تومان

کودک بدون تخت

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AQUA PARK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
GOLDEN PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3460000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1930000 تومان

کودک بدون تخت

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SPUTNIK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
VILTON OR COLOMBI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1980000 تومان

کودک بدون تخت

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SPUTNIK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
LPLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3570000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1940000 تومان

کودک بدون تخت

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SPUTNIK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
MUSEUM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4345000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2140000 تومان

کودک بدون تخت

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SANAPIRO
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
MERCURE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4820000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2250000 تومان

کودک بدون تخت

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LEOGRAND
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
HOLIDAY INN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5140000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2340000 تومان

کودک بدون تخت

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
INTOURIST
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
RADISON OR BILTMORE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2650000 تومان

کودک بدون تخت

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LEOGRAND
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
RADISON OR BILTMORE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2600000 تومان

کودک بدون تخت

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
EUPHORIA (FB)
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
RADISON OR BILTMORE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7390000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2900000 تومان

کودک بدون تخت

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RADISON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
RADISON OR BILTMORE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7490000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3780000 تومان

کودک بدون تخت

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HILTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
RADISON OR BILTMORE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7625000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2970000 تومان

کودک بدون تخت

1290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تورهای مرتبط
  • مقالات مرتبط
نام تور برنامه ریزی شده

تور گرجستان تفليس و باتومی

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

سه شنبه

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

تا اطلاع ثانوی

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1880000تومان

کشور مقصد

گرجستان

شهر مقصد

تفلیس باتومی

خط هوایی

Taban Air

توضیحات تور

حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه.
نرخ نوزاد زير 2 سال 200.000 تومان ميباشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر وآژانس ثبت نام کننده می باشد در غیر اینصورت مسئول هزینه های متعلقه خواهد شد.
پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
پرداخت 50درصد مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.
هزينه بيمه بالاي 65 سال بعهده مسافر ميباشد.
تخت نفر سوم در صورت كانفرم هتل تاييد مي گردد.
رفت 31 مرداد پکیج شامل 1.000.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

تور گرجستان تفليس

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,3، 4 و 7 شب

شروع قیمت از : ,720000تومان

Georgian Airways
تور گرجستان باتومی

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,3، 4 و 7 شب

شروع قیمت از : ,750000تومان

Taban Air

مقاله مرتبط ندارد

تصاویر مرتبط